www.jainworld.com

Saman Suttam

index

 

   

 

Saman Suttam

  Mangalasutra

  Jinasasanasutra

  Sanghasutra

  Nirupanasutra

  Samsaracakrasutra

  Karmasutra

  Mithyatvasutra

  Raga-pariharasutra

  Dharmasutra

  Samyamasutra

  Aparigrahasutra

  Ahimsasutra

  Siksasutra

  Atmasutra

  Moksamargasutra

  Ratnatrayasutra

  Samyag-Darsana-Sutra

  Samyagjnanasutra

  Samyakcaritrasutra

  Sadhanasutra

  Dvividha Dharmasutra

  Sravakadharmasutra

  Sramanadharmasutra

  Vratasutra

  Samiti-Guptisutra

  Avasyakasutra