Jainworld
Jain World
Sub-Categories of GLOSSAIRE

 

 
 
 
 
 

���� �ǹ�
�� ��
Abadhita: probandum�� �����
�� ��
Abadhitavisayatva: probandum�� ����� �޹�
�� ��
Abhavya: �޼�moksa�� �Ҵ��ϴ� �� ������ 1��
�� ��
Abhedavrtti: ������transference�ǿ��� Ȯ��
�� ��
Abhedopacara: ������ ����� ������ ����
�� ��
Abhigraha: ���Ǿ�
�� ��
Abhikshna-Jnanopayoga: ���� ������ ��� ����.
�� ��
Abhipsita: �ٶ�����
�� ��
Abhiseka: Anointing��
�� ��
Abhyasta: ������
�� ��
Abhyuhana: ������ ����
�� ��
Abrahma: Unchastity.
�� ��
Abrahma-varjana: ��� �����Ҽ� ������ ��ȭ
�� ��
Acaksurdarsana: �����̿ܿ� ���� ���Ͽ� ����
�� ��
Acara: ����
�� ��
Acarya: mendicant�׷��� �Ӹ�; ������ ������; ������ ����
�� ��
Achakshu-darshanavarana: �� ��conation��Ӱ� ��
�� ��
Acharya-Bhakti: ������ �����Acharyas�Ӹ��� ���.
�� ��
Achetanatva: ���ǽ�
�� ��
Adama-nirjara: ��r���� ���뿡Equanimous����
�� ��
Adana-niksepana-samiti: �� ä�� �� � ��ǥ�� ��������ȿ� ���
�� ��
Adattadana-virati: ���� ���� �ƹ��͵��� ������ ���� �ʴ�; asteya-vrata�� ������
�� ��
Adeya: �����ϴ�; �ٸ� ����� ������ ��ĥ���� �𸥴ٰ��� �ܰ���.
�� ��
Adharma: �������� ����
�� ��
Adharma-dravya: �������� ����
�� ��
Adhigama: �� �ٸ� �Ѱ��� ����.
�� ��
Adhigamaja: Grahita
�� ��
Adhikarana: ����
�� ��
Adhikaraniki-kriya: hurtfulness�� ���⸦ �ִ�.
�� ��
Adho-loka: �ϰ�; ���� ������ ����
�� ��
Adhyavasaya: Ȯ������ �ν�
�� ��
Adhyayana: ����
�� ��
Advaita: �� ����; ����,Vedanta��monistic�б�
�� ��
�ư��� ������: Scripture; ��ȸ���� ���ϴ� ����
�� ���� ���
�� ��
Agamika: Non-repetitive
�� ��
Agari: ��holders(laymen).
�� ��
Aghatiya: �װ�������Karamas��üȭ�� Ư���� ������ �����ϴ�
�� ��
Aghatiya: ���ı�����karmas
�� ��
Agni: ��
�� ��
Agurulaghu: �� �ƴϴ� ���� �Һ�; �ʹ� ���ſ� �ƴ� �̵��� ���Ͽ�,�� �ƴϴ� �ʹ� ������ �������� �� ���Ͽ�.
�� ��
Agurulaghutva: 1���� �Ӽ� �Ǵ� ������ �� �ٸ� �Ѱ��� ���� �ʴ� ���뷮 �� ������ ���� ���� ������ ���� ��ü�� �����ϴ� �Ӽ��� ���� �ʴ´�.
�� ��ü
�� ���� ���ȿ� �Һ����� ��
�� ��
Ahampratyaya: Self-awareness
�� ��
AharaAgrahya-Vargana: ��ȭ�ۿ�unrecievable����
�� ��
Ahara-Vargana: ������ ���� ��ȭ�ۿ� ����
�� ��
Aharaka: ��ȭ �ۿ�
�� ���� ��° ������ �ܰ�ȿ� ��Ȥ�ȿ� ������ �Ӹ����� ������man-like�߻깰.
�� ��
Aharakamishra: �ǰ���Assimitative.
�� ��
Aharaparyapti: ������ ��rXX�� ������ ��
�� ��
Aharyaprasanjana: Ȯ������ �����ϴ�
�� ��
Aharyaropa: Ȯ������ �����ϴ�
�� ��
Ahavaniya-agni: ���α�srauta�Ƿʾȿ� �ż��� ���� �ϳ�
�� ��
Ahimsa: Nonharming
�� ��
Ahimsavrata: ��ġ�⿡�� ����
�� ��
Ailaka: �װ� �Ƿ��� �� �� ������ �����Ѵ� �� �� �ȿ���,Digambara��ŵ��� ���� ���� ����
�� ��
Ajinana: ����
�� ��
Ajiva: ��������
�� Non-Living
�� �� ��
�� ���� �ƴϴ��� �� �����
�� ��
Ajna-vyapadiki-kriya: ������ �츮�� ���� �ʴ�scriptural��������� ������.
�� ��
Ajnana: ���� --nivartaka-- ������
�� ������ ���Ͽ� ������ �Ǵ� Ʋ���� �ų�. ����� ������ ������.
�� ��
Ajnanavada: �Ұ�����
�� ��
Ajnanika: �Ұ�����. ��δ�knowable���� �ʴ´�. �̰��� ��� ������ �Ϲ����� �Ӽ��� �ϳ��� �̴�.
�� ��
Ajnavicaya: Jina�� ����ħ�� ����
�� ��
Akama-nirjara: ��r���� ���뿡Equanimous����.
�� ��
Akasa: ����
�� ��
Akasha: ����
�� ��
Akashaya: �� ����; ����ϳ� ���� ����.
�� ��
Akincitkara: Immaterial
�� ��
Akrandana: ����� ��
�� ��
Akriyavada: non-action�� ����
�� ��
Akriyavadi: Kriyavadi�� �ݴ븻, �������, ���� �ƹ����� ���� �ʴ´�. �̰��� ��� ������ �Ѽ��Ѵ�.
�� ��
�� ��
Aksa: ���� ���
�� ����
�� ��
Aksara: ���ĺ�
�� ��
Aksata: ���� ��
�� ��
Aksaya-trtiya: "�һ��ϴ� �� 3 ��,"Jaina����
�� ��
Alarikara: Ornamentation
�� ��
Alocana: ����� �ݼ�
�� Intuitional�ν�
�� ��
Aloka: �� ����
�� ��
Aloka-akasa: �Ѱ�� �� ����
�� ��
Alokitapana-bhojana: �ڱ��� ���� �� ���ῡ ö���ϰ� ��.
�� ��
Amanaska: ��������
�� ��
Amari: ������ ����� ����
�� ��
Amla: ��.
�� ��
Amsavatara: Visnu�� ���� ȭ��
�� ��
Amudhadrishtitva: �ų信�� �ع��Ͻʽÿ�.
�� ��
Amudhadrsti: delusory���信�� ����
�� ��
Amurtatva: Achetanatva�� ���Ͽ�, ����, ����, ������ �� �ð��� �Ϲ��� �ִ�.
�� Chetanatva�� ���Ͽ�, ������ ������ �Ϲ����� �Ӽ��� �̴�,
�� ��
Anabhimata: �ٶ������� �ʴ�
�� ��
Anabhoga: ���� �װ��� �� �ؾ����� �ʴ� ���� ��������.
�� ��
Anabhoga-kriya: �Ǵ� �ƴϴ� ���߼����ȴ� ������� ������ �������� �� �����¾ȿ� ������ �Ʒ���,i.e.
�� ��
Anabhyupagata: Unproved
�� ��
Anadeya: �� �����ϴ�; ���� �ܰ�.
�� ��
Anadhyavasaya: ���� �δ�
�� ��
Anadhyavasita: �˰� �ִ� ��� �ʵ� �ƴ�
�� ��
Anadi: ó���� �ִ�
�� ��
Anadinidhana: ���� ó�� �� ��
�� ��
Anagara: ��less(ascetics).
�� ��
Anagara-dharma: Mendicant�о�
�� ��
Anaikantika: �������� �ƴ�
�� ��
Anaikantikatva: Inconclusiveness
�� ��
Anakanksha-kriya: �� �������� ������scriptural������ɿ� �Ұ�.
�� ��
Anakaropayoga: ���°� ���� �ǽ��� �ִ� Ȱ��
�� ��
Anaksara: �� ���ĺ�
�� ��
Anangapravista: �ֿ���scriptions
�� ��
Ananta-sukha: ������ �ູ
�� ��
Anantadharma: ������ ���
�� ��
Anantajnana: ������ ����; kevalajnana�� ���� ���Ǿ�
�� ��
Anantanu-Vargana: ������ ���� ����
�� ��
Anantanubandhi: ���� ����
�� ���� �ų� �� ����.
�� Ʋ�� �ų� ����
�� ��
Anantanubandhi-kasaya: "������ ���ſ��� �߱��Ͻʽÿ� ����,"samyak-darsana�� �޼��� ������
�� ��
Anantaviryatva: ������ ������
�� ��
Ananugamika: �� ����
�� ��
Ananvaya: ��������concomitance�ȿ� �Ῡ��
�� ��
Anarpitabhasa: Ʋ�� ������unimplied
�� ��
Anarpitanaya: Unimplied����
�� ��
Anarthadanda-vrata: ������ ���� �˾��� �������� �ʱ� ���Ͽ� �ͼ��� ������ ��
�� ��
Anarthadandavrata: ���� Ȱ���� 5���� �����¿��� ����
�� ��
Anasana: �ܽ�
�� ��
Anashana: �ܽ� -- �ܺ� ����.
�� ��
Anataraya: �����ϴ�.
�� ��
Anavastha: Regressus������
�� ��
Anekantavada: �پ��� ����� ����
�� ��
Anekatva: �پ缺
�� ��
Anga: ����; ����,Jaina12���� ��ȸ���� ���ϴ� ������ �׷�
�� ��
Angabahya: ���� �ܿ�
�� ��
Angapuja: ���� ������ ����
�� ��
Angopanga: ����; ������ ���� ����.
�� ��
Anigraha: �������� �ع��Ͻʽÿ�
�� ��
Anindriyaja: ��non-sensuous, ���� ���Ͽ� ������ ���� �ʾ�
�� ��
Anirakrta: �������� �ʴ�
�� ��
Anisrita: ����
�� ��
Anitya: ���� ���� �ʴ�
�� ��
Anityaanupreksha: ��δ� ��ȭ�� �������� �Ͽ� �Ǵ� ������ �̴�.
�� transitoriness
�� ��
Anityavada: Noneternalism
�� ��
Anivartin: �������� ���� �� ����
�� ��
Anivrtti-karana: ���mohaniyakarmas�� �����ϱ��� ����
�� ��
Anrita: ����.
�� ��
Antar-muhurta: 48 �� �����ϰ��� �Ⱓ
�� ��
Antara-bhava: ������ �߻����� ������ ����
�� ��
Antaratman: ���ڸ� �ȿ��� �����ϱ��� ����
�� ��
Antaraya: �����ϴ� ��r���� ����
�� �����ϴ�
�� ��
antaraya�ȴ�r�־�-��r��: ���� ������ ���� �����ϴ�Karma
�� ��
Antarjalpa: ���� �ݺ�
�� ��
Antarmuhurtta: ��� ����
�� ��
Antarmuhurttika: 48 �� ������ �Ⱓ
�� ��
Antarvyapti: ����concomitance
�� ��
Antyesti-kriya: ��ʽ� rXX��
�� ��
Anu: ����; ������ ������ �� ���� ����
�� ��
AnuVargana: ����
�� ��
Anu-Vratas: 5���� ���� �ͼ�.
�� ��
Anubhaga: ������ ����
�� ��
Anubhava: ����
�� ��r���� ����; ����
�� ��
Anubhaya-mana: �����ϰ�� �ƴϴ� Ʋ�� �ƴ�.
�� ��
Anubhaya-vachana: �����ϳ� Ʋ��.
�� ��
Anubhuta: Cognised�� ��Ʈ
�� ��
Anugamika(Avadhijnana): ����
�� ��
Anugamin: ����
�� ��
Anukampa: ����
�� ��
Anumana: ����
�� ��
Anumanika: �߸��� �԰��ϴ�
�� ��
Anumati-tyaga: ������ �ϻ��� �غ�. � ���� ������ ��ҷ� ������ �ع濡 ����� ���� �ְ� ��Ȱ�� �ְ�� ����aquire�� ������ ������ �����ϱ� �׸��� �ñ������� �����ϰ� �DZ� ���Ͽ� ����Ѵ�.
�� ��
Anumatityaga-pratima: ��ŵ��� ��� ���� Ȱ������ ���� 10 ���� 1 �ܰ�
�� ��
Anumiti: ����
�� ��
Anupalambha: �� ����
�� ��
Anupatta: �̿� ���Ͽ� ������ ������ ���� �ʴ� ����.
�� ��
Anupayoga: �ƴϴ� �������� ���ȿ�
�� ��
Anupayukta: ���Ǿ���
�� ��
Anupreksa: �ݿ�, 12���� ����
�� ��
Anupreksha: ���.
�� ��
Anupurvi: �̵��� ���; �Ϳ��� ������ �ٸ� ���¿� ����ȿ� tr��s��grXX�̿µ��ȿ� ������ ȭ���� �����,i.e, �����ϱ��� ��.
�� ��
Anutseka: �ڱ� ������ ���� �Ǵ� �޼��� �Ÿ��� ��.
�� ��
Anuvichi-bhashana: scriptural������ɿ� ���� ����.
�� ��
Anuvratas: �� ����ɷ����� ������ �̼����ڿ� ���Ͽ� �ͼ��Ѵ�
�� ��
Anuyoga: ����; postcanonical������ �׷�
�� ��
Anvaya: ���ȿ�Concomitance
�� ��
Anvayadharma: ��
�� ��
Anyatarasiddha: 2�� ��� ���̵��� ����Unproved
�� ��
Anyathanupapatti: �ٸ� ����� ���� ��쿡 ������� �Ұ��ɼ�
�� ��
Anyatvaanupreksha: Sepatateness. Otherness. ����, ���� ���� �� ģ��, ���� ��ü, �� ����, �׵��� ��� ����ϴ� �� ���� ��¥ ���ڿ��� �и��Ǿ�.
�� ��
Apadhyana: �ٸ� ����� ���� ��.
�� ��
Apara(Samgrahanaya): �� �ñ� (�Ϲ�)
�� ��
Aparamarthika: ����
�� ��
Aparigraha: Nonpossession
�� ��
Aparinamin: ������ �ʴ�
�� ��
Aparyapti: Undevelopable; ��ü�� ����ϰ� �����ϱ��� �Ҵ���.
�� ��
Aparyavasita(Srutajnana): ���� �ִ�
�� ��
Apavartana: �ð��� ���θ���karmic������ ������ ���̴� ������
�� ��
Apaya: ���� �Ǵ�
�� ��
Apayavicaya: ���簡 ����� �� �ִ� ��տ� ����
�� ��
���� ��ü��kayika: �� ��ü
�� ��
Apradhanacarya: ����acarya
�� ��
Apramanatva: ��ȿ
�� ��
Apramatta-virata: ������ ������, �ϰ� ��°gunasthana�ǿ��� �ƴϴ�vitiated
�� ��
Apramatva: ������ �� ���
�� ��
Aprapyakaritva: �Ÿ����� �ൿ�� ��
�� ��
Apratipatina: �� ��ȭ
�� ��
Apratita: �˰� �ִ� ��� �ʵ� �ƴ�
�� ��
ApratyaVekshita: ������� ���� ��������.
�� ��
Apratyakhyana-kriya: ����� �ؾ��Ѵ� ������ �������� �ʴ�.
�� ��
Apratyakhyanavarana: ����� ������Obstructors
�� ��
Apratyakhyanavaraniya: ���, ����, å�� �� ����� �����Ͽ� �κ����� �ͼ��� ���� ����.
�� ��
Aprayojaka: Immaterial
�� ��
Apta: Ȯ����
�� ��
Apta-vacana: Ȯ���� ������ ��꼭
�� ��
Apurva-karana: ���� �������� ���ʰ� ���� ��޿� �޼��ϴ� ����
�� ��
Arahamta: arhat�� ����Prakrit
�� ��
Arambha: ���� ���� - �����ȿ� �õ��� ���Ͻʽÿ�.
�� ��
Arambha-tyaga: �ܼ��ϰ� �������� ���� �� ������ ��ȭ.
�� ��
Arambhatyaga-pratima: ��ŵ��� ��� ������ ���Կ��� ö���ϴ� �� 8 ��
�� ��
Arambhaya-himsa: �쿬�ϰ� �Ǵ� ��������� ������ ������ ����� ����
�� ��
Arapa: �߰ſ� �Һ�; ���翭; , ���� ���� �������μ� �ٸ� ����� �߰ſ� ȭ���� ��ü�� �׷��� �ƴϴ� �����ڿ��� ������ �¾�ȿ� ���縦bodied.
�� ��
Arati: �� Ȱ�� ���� ���ؼ� ����.
�� ���� ����ġ�� ��
�� ��
Arcana: ����
�� ��
Ardhanarachasamhanana: �� ������ �ʴ� �յ� �� ��.
�� ��
Ardha-phalaka: Svetambara�����簡 �����ϴ�Loincloth
�� ��
Ardha-pudgala-paravartana-kala: ������ ������ ����, ���־ȿ� ��ȿ��karmic������ �ݳ��� ������ ����Ұ��� ���� ���� �䱸�Ǵ� �ҿ� �ð�
�� ��
Arghya: ������ ����
�� ��
Arham: arhat�� ������
�� ��
Arhat: ��ġ�ִ� ������ ���Ͽ�; kevalajnana�� �޼��ߴ� �� ������ ���� ����; kevalin�� ���� ���Ǿ�
�� ��
ArhatKevali: ���� ��
�� ��
Arhat-Bhakti: Arhats���� �ֿ��� ���.
�� ��
Arihamta: arahamta�� ���� ��ü
�� ��
Arpitanaya: ����� ����
�� ��
Arpitanayabhasa: Ʋ�� ����� ����
�� ��
Artha: ������ �ǹ�
�� ��
Artha(Kaladigata): ��ǥ
�� ��
Artha-kriya: �Ͻ����� �ɷ��� �
�� ��
Artha-kriyasamartha: � Ȱ���� �����ϱ��� ������
�� ��
Artha-naya: �ǹ��� ����
�� ��
Artha-nayabhasa: �ǹ��� Ʋ�� ����
�� ��
Artha-paryaya: ��ǥ�� ����
�� ��
Artha-prapakatva: ���� ���
�� ��
Artha-pratipadaka: ������ ����
�� ��
Artha-samvedana: ��꼭�ȿ� ����ϴ�
�� ��
Arthavagraha(Matijnana): ��ǥ �ǽ�
�� ��
Arupi-ajiva: �������� 4, ���°� ����dravyas
�� ��
Aryika: Digambara������ ����
�� ��
Asadgunaudbhavana: �Ͱ��� �������� �ʴ� ���� ǰ���� �ڱ� �ڽžȿ� ������.
�� ��
Asamgrahika(Naigamanaya): �� �Ϲ�
�� ��
Asamjni: ������ ������ ���� �߷��ϰ� �� �� ����
�� ��
Asamkhyata: ������
�� ��
Asampraptasripatikasamhanana: Ǯ�� �յ��� ��.
�� ��
Asamyama: Nonrestraint
�� ��
Asankyatanu-Vargana: ������ ���� ����
�� ��
Asarira: ��üȭ���� �ع��Ͻʽÿ�; siddha
�� ��
Asat-khyati: �������� �ʴ� ���� ����
�� ��
Asata-vedaniya: ���� ����; ������ �������� ����. ���� ������ ������ ����
�� ��
Asata,Asatavedaniya: ������ ����
�� ��
Asatana: �Ұ�
�� ��
Asatavedaniya: ������ ����
�� ��
Asatpratipaksatva: �� ����
�� ��
Asatva: Non-existence
�� ��
Asatya: ����
�� ��
Asatyamana: Ʋ�� ����
�� ��
Asatya-Vachana: Ʋ��
�� ��
Ascarya: Ư���� ���
�� ��
Asharanaanupreksha: Unprotectiveness; ��蹫å. ����karmas�� ���뿡�� ����� �̴�. ����, ����, ���, ����, ���д� �̾ȿ� �Ǵ� �ϻ������� �츮�� ������ �ʿ��� ��� �̴�.
�� ��
Ashrava: ����
�� �װ��� ����, ����, ��ü���� Ȱ���� �̴��ȿ� ���ǿ��� ������ ���� ������ �ŷ�.
�� ��
Ashravaanupreksa: ����. ��r���� ������ ����mudane������ ���� �̰� ����,etc.�� ��ǰ �̴�.
�� ��
Ashubha: �߾��� (��ü).
�� ��
Ashubha-nama: ���� ��ü ����� ��r��
�� ��
Ashuchianupreksha: �Ҽ�. ��ü�� �Ұ��ϰ� ������.
�� ��
Asi: Į; ����
�� ��
Asiddha(Hetvabhasa): Non-existence
�� ��
Asiddhata: Unproved����
�� ��
Asiddhatva: �������� �ʴ�
�� ��
Asiddhi: ������ ������ ����� �� ���� ��
�� ��
Aspasta: �Ҹ����
�� ��
Asrava: Karmic����
�� ������karmic������ �ʴ��ϴ� Ȱ��.
�� ��
Asraya: Substratum
�� ��
Astanga: (samyak-darsana)�� 8���� ����
�� ��
Asteya: ��ġ�� �ʴ�
�� ��
Asthira: (����, ����� �Ҿ����� ��ȯ).
�� ��
Asti-kayakaya: ������ �ִ�
�� ��
Astikya: �����Ǵ�
�� ��
Astitva: ����
�� ��
asubha����b��-��r��: �ǰ��� ���� ��r��
�� ��
Asva: ��
�� ��
Aticara: ���� ���Ͽ� ���ԵǴ� ����
�� ��
Atidesavakya: ����� ��
�� ��
Atisaya-ksetra: ���� �ߴ��� �����翡 ȸ�յǴ� �ű��� ����� �Ͼ ���
�� ��
�� ��
Atithi-samvibhaga: (������) �մԿ� ����
�� �װ��� ��ǰ��ascetivs�� ���̱����Ŀ� �ڱ��� ������ ������ ���� ���Ͽ� �ͼ��� ������ ��.
�� ��
Ativyapti: �ٶ������� �ʴ� ����
�� ��
Atmaninda: �ڱ��� ���ڸ� ����
�� ��
Atmaprashansa: Ī����
�� ��
Atman: ��; ����
�� ��
Atmanubhava: �ڱ� ������ ���ݾȿ� �ӹ���
�� ��
Atmarthatva: ���ڸ� ���� �ǹ��ϴ�
�� ��
Atmarupa(Kaladigata): ���
�� ��
Atmasad-gunauchchhadana: �ڱ� ������ ���� ǰ���� �������� ����.
�� ��
Attaraguna: �� �̿� ���Ͽ� ������ ������ ����, å, �׸�, ����,etc.��i.e, ����.
�� ��
�� ��
Audarika: ��ü
�� ��� ���� �� ������ ��ü���� ��ü.
�� ��
Audarikamishra: karmic�� �ǰ�.
�� ��
Audarikasarira: ���� ���� ��ü
�� ��
Aupapadika: �ڿ������� ǰ��
�� ��
Aupasamika: ����
�� ��
Aushbha: ���θ�.
�� ��
Avadhi(Jnana): ���÷�
�� ��
Avadhi-darshanavarana: �ð�conation��Ӱ� ��.
�� ��
Avadhi-jnanavarana: �ð� ���� ��Ӱ� ��
�� ��
Avadhidarsana: �ǽ� �����ϴ�avadhijnana�� �Ҹ���� ����
�� ��
Avadhijnana: ���÷�Supermundane����
�� ��
Avagaha: Penetrability
�� ��
Avagraha(Matijnana): Ȯ������ ����
�� ��
Avaharana: ����
�� ��
Avaktavya: ������ �� ����
�� ���� ǥ���� �� ����
�� ��
Avamaudarya: ������ �� ���� ���� ��� ����
�� ��
Avamodarya: �ڱ��� ����Ѿ�, �Ǵ� �� ���� ���ٴ� �ͺ��ٴ� �� ������ �����Ϳ��� -- �ܺ� ������ ���� �Ŀ��� �ִ�.
�� ��
�� ��
Avantarasamanya: �Ϲ����� ����
�� ��
Avapodvapa: ���ſ� �߰�
�� ��
Avarana: ����
�� ��
Avaranaksaya: ������ �ı�
�� ��
Avaraniya: ��Ӱ� ��
�� ��
Avarnavada: ���� �ų� ���̴�karmicmatter(Darshana)�� ������ �ȴ�.
�� ��
Avasarpini: �ϰ��ϴ� ��
�� Regressive�� �ֱ�
�� ��
Avashyaka-parihari: �ڱ��� 6���� �߿��� ���� �ǹ��� �������� ����
�� ��
Avastu-nirbhasa: ��ǥ�� �ٷ�
�� ��
Avasyaka: �ٺ����� �ǹ�
�� ��
Avaya(Matijnana): ���� �Ǵ�
�� ��
Avayava: ��ǰ
�� ��
Avicyuti: ����� �޹�
�� ��
Avidya: ����
�� ��
Avinayeshu: ������ ���� �ൿ��??????�� �׵�
�� ��
Avipaka-nirjara: �ݴ� ��r��, �Ǵ� �ݿ����� ������ ���Ͽ� ���� ���ܵα� ���Ͽ� ��r���� ������.
�� ��
Avirata: Vowlessness�� �� ����. Vowlessness.
�� ��
Avirati: Nonrestraint
�� ��
Aviruddhanupalabdhi(Hetu): �� ������� �Ұ���
�� ��
Aviruddhopalabdhi(Hetu): �� ������� ���뵵
�� ��
Avisamvadakatva: �� ��߳�
�� ��
Avisvagbhava: ��� ��l-��rv����v���
�� ��
Aviveka: ������ ����
�� ��
Avrta: ��Ӱ� �ϴ�
�� ��
Avyakta: ��Ȯ����
�� ��
Avyaktaksara: �Ҹ���� �Ҹ�
�� ��
Ayaga-pata: Votive����
�� ��
Ayariya: acarya�� ����Prakrit
�� ��
Ayashahkirti: �Ǹ�; �Ͱ��� ���� Ȱ���� �ϸ� ���, �Ǹ��� ������.
�� ��
Ayoga-kevalin: , ������ �տ� ��þȿ�, ��� ���� Ȱ���� ������ �����kevalin�� ���Ͽ� �޼��Ǵ� 14gunasthana
�� ��
Ayu: ���� ��g��-��r��
�� ����.
�� ��
ayu����-��r��: �� �ϻ��� �氣�� �����ϴ�Karma