Jainworld
Jain World
Sub-Categories of Korean Languages
Jain Alphabets With Picture
Jain Dictionary
Jain Education Level 1
Jain Education Level 2
Jain Education Junior Level
Jain Education Senior Level
Tatvagyan Pathmala Part - I
Tatvagyan Pathmala Part - II 
Veetrag Vigyan Pathmala I
Veetrag Vigyan Pathmala II
Veetrag Vigyan Pathmala III
  Stories
  Plays
  Short Stories
  Arahat Vandana
 
  Periodicals
  Agam
  Other Jain Websites


24JainTirthankara's

��

�̸�

�ƹ���

��Ӵ�

����� ���

��¡

1 Rsabha�Ǵ�Adinatha Nabhiraja Marudevi Ayodhya Bull
2 Ajitanatha Jitasatru Vijayadevi Ayodhya Elephent
3 Sambhavanatha Jitari Sena Sarvasti ��
4 Abhinandananatha Samvara Siddhartha Ayodhaya ������
5 Sumatinatha Meghaprahba Sumangala(Mangala) Ayodhaya Curlew(Kraunea)
6 Padmaprabha Dharana(Sridhara) Surima Kausambi ���� ���ͽ�
7 Suparsvanatha Supratishtha(Pratistha) Prithivi Kasi Svastika
8 Chandraprabha mahasena Laksmana Chandrapuri Cresent
9 Puspadanta Sugriva Rama Kakandi �Ǿ� (makara)
10 Sitalanatha Drdharatha Sunanda(Nanada) Bhadrikapuri(Bhadrilla) ���� (Srivasta)�� �ٶ�
11 Sreyamsanatha Vishnu Visnudri(Visna) Simhapuri Rhinoceros
12 Vasupujya Vasupujya Vijaya(Jaya) Chmapapuri ���ȷ�
13 Vimalanatha Krtavarman Suramya(Syama) Kampilya �����
14 Anantanatha Simhasena Sarvayasa Ayodhya �� (�۰��)
15 Dharmanatha Bhanu Suvrata Ratnapuri ������ũ �̲� ��� (Vajradanda)
16 Santinatha Visvasena Acira Hastinapura �罿
17 Kunthunatha Surya(Sura) Sridevi Hastinapura �� ���
18 Aranatha Sudarsana Mitra-(Devi) Hastinapura �����
19 Mallinatha Kumbha Raksita(Prabhavati) Mithilapuri(Mathura) Waterpot
20 Munisuvrata Sumitra Padmavathi Kusagranagra�Ǵ�Rajagrha �ź�
21 Naminatha Vijaya Vapra(Vipra) Mithilapuri�Ǵ�Mathura �Ķ� ���ͽ�
22 Neminatha Samudravijaya Siva-devi Sauripura�Ǵ�Dvaraka Conch
23 Parsvanatha Asvasena Brahmi Kasi ����
24 Mahavira�Ǵ�Vardhamana Siddhartha Priyakarini(Trisla) Kundapura ����

ANJAYMOHNOT�� ���Ͽ� �����ϴ�