www.jainworld.com

Illustrated Tirthankar Charitra

Up-pravartak
Shri Amar Muni

ILLUSTRATED TIRTHANKAR CHARITRA

WHO IS A TIRTHANKAR?

RISHABHDEV BHAGAVAN, THE FIRST TIRTHANKAR - 1

AJITANATH BHAGAVAN - 2

SAMBHAVNATH BHAGAVAN - 3

ABHINANDAN BHAGAVAN - 4

SUMATINATH BHAGAVAN - 5

PADMAPRABH BHAGAVAN - 6

SUPARSHVANATH BHAGAVAN - 7

CHANDRAPRABH BHAGAVAN - 8

SUVIDHINATH BHAGAVAN - 9

SHEETALNATH BHAGAVAN - 10

SHREYANSNATH BHAGAVAN - 11

VASUPUJYA BHAGAVAN -12

VIMALNATH BHAGAVAN -13

ANANTNATH BHAGAVAN - 14

DHARMNATH BHAGAVAN - 15

SHANTINATH BHAGAVAN - 16

KUNTHUNATH BHAGAVAN - 17

ARNATH BHAGAVAN - 18

MALLINATH BHAGAVAN - 19

MUNISURVRAT BHAGAVAN - 20

NAMINATH BHAGAVAN -21

ARISHTANEMI BHAGAVAN - 22

PARSHVANATH BHAGAVAN - 23

MAHAVIR BHAGAVAN - 24

Word ‘Nath’ : A Study

APPENDIX 1

APPENDIX 2

APPENDIX 3

APPENDIX 4

APPENDIX 5

APPENDIX 6

APPENDIX 7

APPENDIX 8

APPENDIX 9

APPENDIX 10

APPENDIX 11

APPENDIX 12

APPENDIX 13

APPENDIX 14