Jainworld
Jain World
Sub-Categories of Acharya Vidhyasagarji Maharaj
Ratnakarandkar Shrawkachar
Das Lakshan Dharma
Parmatma Prakash 
Kartike Anupreksha
Samaysar
Janbuzkar Andhe bane

Ratnakarandkar Shrawkachar

By Acharya Shri Vidhyasagarji Maharaj

A1-Ratnakarnd1-3
B2-Ratnakarnd3-5
C3-Ratnakarnd6-8
D4.Ratnakarnd9-10
E5-Ratnakarnd11-13
F6-Ratnakarnd14-16
G7-Ratnakarnd17-20
H8-Ratnakarni20-23

A9_Ratnakarn24_26
B10_Ratnakarand27_30
C11_Ratna30_32
D12_Ratna33_35
E13_Ratna36_38
F14_Ratna39_41
G15_Ratna42_43
H16_Ratna44_46

A17_Ratna53_54
B18_Ratna55_57
C19_Ratna58_60
D20_Ratna61_63
E21_Ratna64_66
F22_Ratna67_69
G23_Ratna70_72
H24_Ratna73_75
I25_Ratna76_79
J26_Ratna80_82
K27ratna83.wma
L28ratna84_85

A28_Ratnakara_D86_89
B29_Ratnakara_D90_92
C30_Ratnakara_D93_95
D31_Ratnakara_D96_98
E32_Ratnakara_D99_101
F33_Ratnakara_D102_104
G34_Ratnakara_D104_107
H35_Ratnakara_D
I36_Ratnakara_D112_114
J37_Ratnakara_D114_115

A38_Ratnakara_D115_119
B39_Ratnakara_D120_121
C40_Ratnakara_Da122_123
D41_Ratnakarndgatha124_125
E42_Ratnakarand126_128
F43_Ratnakarand129
G43b____Ratnakarand129
H_44_Ratnakarand130_133
I45_Ratnakarand134
J45b_Ratnakarand135_136
K46ratnakarand137
L46b_Ratnakaranda139
M47_Ratnakaranda140
N47b_Rarnakaranda141
O48_Raatnakaranda142
P48b_Ratnakaranda143
Q49_Ratnakaranda144
R50_Ratnakaranda145
S50b_Ratanakarand147


T51_Ratnakaranda147_150