Jainworld
Jain World
Sub-Categories of Acharya Vidhyasagarji Maharaj
Ratnakarandkar Shrawkachar
Das Lakshan Dharma
Parmatma Prakash 
Kartike Anupreksha
Samaysar
Janbuzkar Andhe bane

Samaysar
by 
Acharya Shri Vidhyasagarji Maharaj

Samaysaar gatha_1
Samaysaar gatha_2
Samaysaar gatha_3
Samaysaar gatha_4
Samaysaar gatha_5-6
Samaysaar gatha_7-8
Samaysaar gatha_9-10
Samaysaar gatha_11
Samaysaar gatha_12(Befour)
Samaysaar gatha_12
Samaysaar gatha_13
Samaysaar gatha_14
Samaysaar gatha_15
Samaysaar gatha_16
Samaysaar gatha_17 18
Samaysaar gatha_19
Samaysaar gatha _20 21 22
SAMAYSAAR_GATHA_23TO25
SAMAYSAAR_GATHA__26
SAMAYSAAR_GATHA__27
SAMAYSAAR_GATHA__28
SAMAYSAAR_GATHA_29
SAMAYSAAR_GATHA_30_31
SAMAYSAAR_GATHA_32
SAMAYSAAR_GATHA_33_34
SAMAYSAAR_GATHA_35
SAMAYSAAR_GATHA_36
SAMAYSAAR_GATHA_37_38
SAMAYSAAR_GATHA_39_TO43
SAMAYSAAR_GATHA_44_45
SAMAYSAAR_GATHA_46_TO49
SAMAYSAAR_GATHA_50_TO55
SAMAYSAAR_GATHA_56_TO60
SAMAYSAAR_GATHA_61_TO62
SAMAYSAAR_GATHA_63_TO64

SAMAYSAAR_GATHA_71
SAMAYSAAR_GATHA_72
SAMAYSAAR_GATHA_73
SAMAYSAAR_GATHA_74
SAMAYSAAR_GATHA_76
SAMAYSAAR_GATHA_77
SAMAYSAAR_GATHA_78_79
SAMAYSAAR_GATHA_80TO81
SAMAYSAAR_GATHA_82
SAMAYSAAR_GATHA_83TO85