D

Dates

-

Khajur

Dough

-

Kanak

Drawing room

-

Divakhanu

Drum stick

-

Saragvani sing

Dry

-

Sutha

Dry coconut

-

Khoparu

Dry dates

-

Kharek

Dry gourd

-

Tumbadi

Dry gum

-

Gundar