N

Nail

-

Khilo

Nutmeg

-

Jayfal

Nux vomica

-

Zerkochala