S

Saffola oil

-

Kardino tel

Saffron

-

Keshar

Saucer

-

Rakabi

Savories (Pastry)

-

Pakvan

Scrapper

-

Khamani

Sealing wax

-

Lakh

Sesame seeds

-

Tal

Sesame seeds oil

-

Talnu tel

Sev

-

Sev

Shelf

-

Abharai

Snacks

-

Nasta

Snake-gourd

-

Lambi parvar

Snuff

-

Bajar

Soapnut

-

Aritha

Soda-bi-carb

-

Papad kharo

Soda-bi-carb

-

Sajikhar

Soyabean oil

-

Soyabean tel

Spices

-

Tejana

Spinach leaves

-

Palak

Staircase

-

Dadar

Stopper

-

Kadi

Strawberry

-

Strawberry

String

-

Dori

Striped pear gourd

-

Parver

Sugar

-

Khand

Sugar cubes

-

Ravalgav sakar

Sugarcane

-

Seradi

Sunflower oil

-

Surajmukhi tel

Sweet

-

Sakariu

Sweet ball

-

Ladu

Sweet lime

-

Masambi

Sweetmeat, Confectionery

-

Mithai

Syrup

-

Serbat